Kreativní Praha

Zásady zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů

1.1. Správce osobních údajů: Kreativní Praha, z. ú., IČO 094 834 89, se sídlem Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1 (dále jen “správce”).

2. Zpracovatel osobních údajů

2.1. Zpracovatel osobních údajů: Kreativní Praha, z. ú., IČO 094 834 89, se sídlem Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1 (dále jen “správce”).
2.2. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce, kontaktní e-mail: info@kreativnipraha.eu.

3. Text souhlasu

Odesláním kontaktního formuláře z webových stránek www.kreativnipraha.eu ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů (dále též jako “zákon o ochraně osobních údajů”), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

4. Jaké údaje budou zpracovány

4.1. Jméno a příjmení,
4.2. název instituci/firma;
4.3. e-mailová adresa;
4.4. telefonní číslo;
A další elektronické údaje, které správce automaticky získává na základě návštěv webových stránek, například:

5. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

5.1. Výše vyjmenované osobní údaje bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
5.1.1. pro vyhodnocení a analyzování za účelem zkvalitňování služeb,
5.1.2. pro zasílání sdílení a oznámení správce (newslettery),
5.1.3. pro provádění kvalitativních a kvantitativních šetření pro účely správce (dále uschovávané v systému MAPK.cz).

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

6.1. Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 5 let.

7. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány

7.1. strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
7.2. strojově (automatizovaně) v písemné podobě.
O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Práva subjektu údajů

8.1. Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
8.2. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).
8.3. Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud
je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).
8.4. Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na info@kreativnipraha.eu
8.5. Jako subjekt údajů mám právo požádat o informace o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
8.6. Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8.7. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
8.8. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.
9.2. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
9.3. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude v souladu s účelem,
k němuž byly shromážděny. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracované správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
9.4. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
9.5. Právní předpisy a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.